اخرین مطالب گفتگو

حضور هموندان شورای ملی ایران در برنامه زمان انتخاب با موضوع نابرابری های مادی

همه روزه شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ایران و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون اجتماعی هستیم. این شکاف طبقاتی به بحران‌های متعددی از جمله تهدید سلامت روان اجتماعی جامعه دامن زده و فضایی شکننده در جامعه ایجاد کرده است که هشدار کارشناسان را به دنیال داشته
است. آیا مقامات جمهوری اسلامی این هشدارها را نمی شنوند یا آنکه تعمدا به ان بی توجه هستند؟ و در نهایت راه گذار از این منجلاب چیست؟کارشناسان

نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران
دکتر فرخ دیلمی مشاور کمیسیون گذار در شورای ملی ایران

زمان انتخاب: نا برابری‌های مادی از شکاف طبقاتی تا بحران اجتماعی from افق ایران on Vimeo.