اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب- گفتگوی ویژه با شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران

محور گفتگوی برنامه پیرامون موضوعات زیر است: