اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آغاز سال تحصیلی

برنامه شورای ملی ایران آغاز سال تحصیلی در ایران
——-
کارشناس : دکتر مرجان روحانی روانشناس بالینی
و هموند شورای ملی ایران

برنامه شورای ملی ایران آغاز سال تحصیلی در ایران from افق ایران on Vimeo.