بیانیه ها

بیانیه برای هجده تیرماه

بیانیه برای هجده تیرماه 
هیجدهم تیرماه، یادآور شجاعت جوانانی است که به مانند کاوه، در مقابل ضحاک و برای رسیدن به دمکراسی و آزادی قد علم کردند. 
چهارده سال پیش در چنین روزی، بسیج و نیروهای لباس شخصی، به وحشیانه ترین شکل ممکن، به دانشجویان حمله کردند و آنها را به خاک و خون کشیدند. 
بدون شک اعمال رژیم اسلامی، باعث روسفیدی چنگیز شده و چنین رفتار غیر انسانی، در تاریخ معاصر ایران، بی سابقه است. 
شجاعت دانشجویانی که کاوه وار، علی رغم خشونت بی حد و حصر رژیم، پا به میدان گذاردند، مثال زدنی است و هیچگاه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. 
این دانشجویان قهرمان، نشان دادند که تا چه حد این رژیم متزلزل است، و تا چه حد جنبش آزادی خواهی ملت ایران، ریشه در قلب مردم و خصوصا جوانان ایرانی دارد. 
شورای ملی ایران، ضمن ادای احترام به کسانی که در کوی دانشگاه، از تمامی هستی خود برای نیل به دمکراسی و آزادی هزینه کرده اند، خواستار مشخص شدن وضعیت سعید زینالی است تا بلکه مرهمی بر دل داغدیده مادر او گذارده شود.