اخرین مطالب اطلاعیه

شرکت کمیته محلی شورای ملی ایران در جشن تلویزیون ایرانیان – تورنتو

شرکت کمیته محلی شورای ملی ایران در جشن تلویزیون ایرانیان – تورنتو گوشه هايى از پانزدهمين جشن تابستانى تلويزيون ايرانيان – تورنتو با شركت كميته محلى شوراى ملى ايران – تورنتو. Iran NC Summer Fest @ Mel Eastman Sq.

شرکت کمیته محلی شورای ملی ایران در جشن تلویزیون ایرانیان – تورنتو
گوشه هايى از پانزدهمين جشن تابستانى تلويزيون ايرانيان…

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Sunday, 16 August 2015