اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی -برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها

کارزار آرمان های ملی -برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها
کارشناسان برنامه
بانو فریبا داوودی مهاجر- فعال حقوق زنان وروزنامه نگار
دکتر فرخ دیلمی مشاور کمیسیون گذار شورای ملی ایران
………….
نقض سازمان یافته حقوق زنان ایران، و قوانینی که بر سرکوب زنان ایران تاکید می ورزد، باعث شده تا زنان ایران به شکل
شهروندان درجه دو درآیند، و با مشکالت عدیده ای، همچون افسردگی روبرو گردند، و این فرصت را نیابند که آنگونه که
باید، از زندگی خود بهره ببرند.

کارزار آرمان های ملی برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها همانند س from Ofogh Iran on Vimeo.