اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی- ممنوعیت شکنجه و لغو مجازات های غیر انسانی

کارشناسان
دکتر محمود امیری مقدم استاد دانشگاه و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران
یاشار پارسا هموند شورای ملی ایران

کارزار آرمان های ملی- ممنوعیت شکنجه و لغو مجازات های غیر انسانی from Ofogh Iran on Vimeo.