اخرین مطالب اطلاعیه

آگهی برگزاری نشست کمیته محلی شورای ملی ایران در سیدنی

به آگاهی می رساند که نشست کمیته محلی سیدنی شورای ملی ایران، در زمان و محل زیر برگزار می گردد:

Dougherty Community Centre

No: 7 Victor St., Chatswood NSW 2067

Date: Saturday 16th July, 2016

 Time: 7:00pm-9:00pm