اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب، برنامه بیست و سوم: دخالت نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و پیامدهای آن برای مردم

زمان انتخاب- دخالت نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و پیامدهای آن برای مردم
مهمان : نیک آهنگ کوثر (سردبیر خودنویس) و دکتر امیر ایرایی (هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران)

زمان انتخاب- دخالت نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و پیامدهای آن برای مردم from افق ایران on Vimeo.