اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب- گزارشی از چهارمین مجمع عمومی شورای ملی ایران

زمان انتخاب- گزارشی از چهارمین مجمع عمومی شورای ملی ایران
میهمانان
رضا پیرزاده عضو دفترسیاسی شورای ملی ایران
سعید جباری عضو دفترسیاسی شورای ملی ایران

زمان انتخاب- گزارشی از چهارمین مجمع عمومی شورای ملی ایران from افق ایران on Vimeo.