اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آزادی بیان

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آزادی بیان
مهمان اول :
آقاى تام هنيفررئيس هيت مديره سازمان روزنامه نگاران براى ازادى مطبوعات در كانادا
مهمان دوم
مرتضى عبدالعليان
خبر نگار و زندانى سابق
يكى از اعضاى هيت مديره همان سازمان

شورای ملی ایران from افق ایران on Vimeo.