مجمع عمومی

مجمع موسس شورای ملی ایران

تاریخچه مجمع موسس شوری ملی ایران:

مهمترین ویژگی شورای ملی ایران، تعلق آن به شهروندان ایرانی است، و هیچ کسی بدون اخذ رای، هیچ سمتی را به دست نیاورده است.

برای اینکه بر سلامت انتخابات نظارت شود، چند حقوق دان فرانسوی، نظارت خود را بر انتخابات، آغاز کردند.

هر کسی تنها به شرطی می توانست نامزد انتخابات شود یا رای دهد، که مدارک شناسایی خود را ارایه می کرد، و فاقد محکومیت کیفری بود. به عبارت دیگر، درب شورای ملی ایران بر روی هر ایرانی باز بوده است، و هر شهروند ایرانی، می توانست در آن نامزد شود یا رای دهد. تعداد زیادی از شهروندان ایرانی، با ارسال مدارک شناسایی خود به گروه حقوقدان فرانسوی، خود را نامزد عضویت در مجمع موسس شورای ملی ایران کردند، و پس از برگزاری انتخابات، پانصد نفر از شهروندان ایرانی، به عنوان اعضای مجمع موسس، برگزیده شدند.

فراخوان نشست مجمع تشکیل شورای ملی ایران

در ماه آپریل ۲۰۱۳، مجمع موسس شورای ملی ایران، در شهر پاریس تشکیل شد و بیش از دویست وپنجاه نفر به صورت مجازی و بیش از دویست و پنجاه نفر به صورت حضوری در اولین نشست مجمع موسس شرکت کردند.

در این نشست دو روزه، موارد زیر به تصویب رسید:

 یک- تشکیل شورای ملی ایران، و اساسنامه آن.

 تصویب منشور شورای ملی ایران

 دو- انتخاب اعضای دفتر سیاسی،

 سه- انتخاب اعضای شورای عالی،

 چهار- انتخاب سخنگو.

اینگونه بود که شورای ملی ایران، کار خود را آغاز کرد. بعد از یک سال فعالیت، شورای ملی ایران، این بار در شهر تورنتو مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار کرد تا طی یک انتخاب آزاد دیگر، مسئولان جدید شورای ملی ایران برگزیده شوند.

5644_490073071054149_1813902290_n

تصاویری از مجمع موسس

[rev_slider GAPARIS2013]