مجمع عمومی

پیش بسوی برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

پیش بسوی برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران
هم میهنان گرامی،
پس از گذشت ساعاتی از انتشار منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران در تارنمای فراخوان ملی، حمایت شما هم میهنان گرامی با گذاشتن امضاها و ارائه پیشنهادات در برگه های شبکه های اجتماعی چشمگیر بوده است. بدیهی است، امضا های ارسالی با رعایت نکات امنیتی، بطور تدریجی با کمی تاخیر در تارنمای فراخوان ملی منتشر می شود. قابل توجه است که برگه فیس بوک «فراخوان ملی برای تشکیل شورای ملی ایران» تنها پس ازگذشت چند روز از انتشار منشور پیشنهادی به هزاران نفر حامی رسیده است. 
کمیته موقت هماهنگی، از گروه ها و نیروهای متکثر داوطلب بمنظور فراهم آوردن شرایط برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران به تدریج و مرور زمان در حال شکل گیری است. یادآور می شویم، وظیفه این کمیته تنها هماهنگی و تدارکات برای برگزاری اولین نشست مجمع عمومی می باشد. این کمیته هیچ نقش و جایگاهی را برای خود در چارت سازمانی شورا در نظر نگرفته است و ساعاتی قبل از نشست اولین مجمع عمومی برای تشکیل شورای ملی ایران منحل خواهد شد. 
در همین راستا، از همه سازمان ها و گروه هایی که تا به این لحظه منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران را امضا نموده اند و همچنین از دیگر گروه ها و کنشگران سیاسی ـ مدنی باورمند به این منشور، دعوت بعمل می آید، برای برپایی اولیننشست مجمع عمومی برای تشکیل شورای ملی ایران تمام توان خود را بکار بسته و به یکدیگر بپیوندیم. 

پاینده ملت ایران
کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران