کمیته موقت

دعوت به ارائه پیشنهادات

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۱
۴ نوامبر ۲۰۱۲

هم میهنان گرامی،
حمایت شما با گذاشتن امضاها درتارنما و برگه فیس بوک فراخوان شورای ملی چشمگیر بوده است. جهت اطلاع شما هم میهنان گرامی، کمیته موقت هماهنگی متشکل از کنشگران، گروه ها و نیروهای متکثر داوطلب پس از گذشت یک ماه و نیم از انتشار فراخوان ملی، با پیوستن نیروها و یاران جدید، در مرحله دوم و نهایی از نقش و رسالت خود، در تلاش برای برگزاری اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران به بهترین نحو می باشد.
در همین راستا، از همه هم میهنان و سازمان هایی که تا به این لحظه منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران را امضا نموده اند، دعوت بعمل می آید، تا با استفاده از برگه جدید تارنمای فراخوان ملی، به آدرس زیر،
https://www.farakhanmeli.org/suggestions
مراجعه فرموده و تا ۲۰ ماه نوامبر سال جاری، پیشنهادات سازنده خود را:
۱٫
برای تکمیل این منشور ۲٫ نحوه برگزاری اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران ومعیار و شیوه مشارکت دادن علاقمندان
منتشر نمایند.
از همه هموطنان ارجمند درخواست می شود تا با ارسال پیشنهادات و رهنمودهای خود، ما را در فرایند تشکیل شورای ملی راهنمایی وهمراهی کنند. پیشنهادات تکمیلی جهت ارتقاء و پالایش منشور پیشنهادی «شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد» توسط کمیته موقت دسته بندی شده و بصورت امانت در اختیار مجمع عمومی نشست اول شورای ملی ایران قرار داده خواهد شد.
پیشنهادات ارسالی در اولین نشست مجمع عمومی « شورای ملی ایران »، متشکل از نمایندگان احزاب، سازمان ها و شخصیت های مستقل کە منشور پیشنهادیرا قبل ازنشست مجمع عمومی امضاء نمودەاند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، منشور نهایی پس از جرح و تعدیل، به تصویب اکثریت شرکت کنندگان می رسد.

پاینده ایران و ملت ایران
کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران