هموندان دفتر سیاسی

نازیلا گلستان

با پایبندی به هدف محوری شورای ملی ایران، دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده۲۱بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه۱۵۴نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین ایران و برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی نوین، توسط مردم ایران است، خود را ناَمزد شرکت در مجمع موسس شورای ملی ایران می نمایم. 

اعتقاد راسخ دارم که برای برقراری دمکراسی و سکولاریسم در ایران، شورای ملی بستری را فراهم می نماید که با توجه به استانداردهای جهانی می تواند کارزاری در سطح بین الملل تا برقراری حاکمیت ملت ایران برگزار نماید. 

http://nazilagolestan.wordpress.com/cv/