هموندان دفتر سیاسی

زرین محی الدین

سن  ۶۳

عضو اجرایی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در ده سال گذشته –

موسس و عضو اجرایی چند سازمان خیریه در۳۰ سال گذشته –

فعالیت در جنبش های حقوق بشری  در۳۰سال گذشته –
مدیریت – لیسانس