گفتگو

مصاحبه شهرام همایون با سخنگو و تنی چند از اعضای شورای ملی ایران