اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران:نقش شورای ملی ایران بعنوان یک آلترناتیو گیتی گرا

برنامه شورای ملی ایران: نقش شورای ملی ایران بعنوان یک آلترناتیو گیتی گرا
میهمانان برنامه

رضا پیرزاد هموند دفتر سیاسی شوراى ملى ایران
سعید جباری هموند دفتر سیاسی شوراى ملى ایران

انتخابات ایالات متحده آمریکا به پایان خود نزدیک میشود بار دیگر ٣٣٠ میلیون آمریکائى این فرصت را دارند تا رهبر کشور خود را براى چهار سال پیشرو برگزینند این در حالیست که شوراى ملى ایران که به واسطه جایگاه خودش ، یعنى برگزارى انتخابات آزاد در ایران شهرت پیدا کرده و همواره کوشیده تابه رهبران ایالات متحده آمریکا از جمله شخص رئیس جمهور این کشور یک نکته را یاد آورى کند و اون اینکه همونطور که مردم آمریکا این حق را دارند تا در انتخاباتى آزاد به دور از تقلب و تحت استانداردهایى شناخته شده از طرف دنیاى دمکراتیک ، رهبرى رابراى کشور خودشون برگزینند و همه مردم دنیا هم به این نوع انتخاب احترام مى گذارند، مردم ما هم این حق را دارند تا در پاى صندوق انتخابات آزاد کسى را برگزینند که از خواسته و اراده مردم باشد ،نه نشانگر خواسته و اراده رهبران سیاسى جمهوری اسلامی و
از جمله شوراى نگهبان باشند
………..

برنامه شورای ملی ایران:نقش شورای ملی ایران بعنوان یک آلترناتیو گیتی گرا from افق ایران on Vimeo.