پیام ها

پیشتیبانی از حرکت های خودجوش مردمی در حاشیه مسابقات فوتبال

بیست و هفت خرداد ۱۳۹۲

ملت بزرگ ایران

با توجه به درخواست های مکرر واصله از درون کشور، شورای ملی ایران بدینوسیله اعلام می دارد که از هر گونه حرکت خود جوش مردمی، از جمله بهره گیری از فرصت بازی فوتبال ایران و- کره جنوبی، پشتیبانی می نماید. جوانان غیور کشورمان، با قصد حضور در خیابانها در صورت صعود احتمالی مستقیم تیم ملی فوتبال ایران در نظر دارند در فقدان رسانه های جمعی غیر دولتی و زندانی بودن روزنامه نگاران مستقل و دگر اندیشان به عنوان زندانی سیاسی، با مغتنم شمردن این فرصت ، به گونه ای اعتراضات خود را بگوش حکومت و جهانیان برسانند.

شورای ملی ایران از این امر پشتیبانی کامل می نماید و همچون این عزیزان بر این باور است که شعار ساختار شکن «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» اعتراض ملت ایران است به تبدیل ایران عزیز به زندان بزرگ اهل قلم و اندیشه های مخالف و نیز سیاست های خارجی نظام که در تضاد با منافع ملی ایران است. مسلماً این شعارها، صدای مردم ایران را به عالی ترین شکل ممکن بگوش جهانیان می رساند.

با آرزوی سربلندی و پیروزی برای تیم ملی فوتبال ایران

شورای ملی ایران