Uncategorized

بخش پنجم

بخش پنجم

شورای عالی

ماده هژده:

۱. شورای عالی بر فعالیت های دفتر سیاسی نظارت می کند. واز همخوانی عملکرد دفتر سیاسی با منشور شورای ملی ایران اطمینان حاصل می نماید.

 

۲. دفتر سیاسی موظف است که ظرف یک ماه پس از تشکیل هر دوره، برنامه یک ساله شورای ملی ایران را ارائه و در اختیار شورای عالی قرار دهد تا این شورا از تطابق کامل این برنامه با منشور شورای ملی ایران اطمینان حاصل نماید. این برنامه ارایه شده، هر سه ماه یکبار به روز گشته وبرحسب شرایط در اختیار شورای عالی قرار می گیرد.

 

۳. هموندان شورای عالی می توانند به صورت ماهیانه پیشنهادات خود را برای پیشبرد اهداف شورای ملی ایران، به دفتر سیاسی ارسال نمایند. شایان یادآوری است که دفتر سیاسی مختار به قبول، رد یا تغییر این پیشنهادات می باشد. دفتر سیاسی موظف است تا در گزارش ماهیانه خود، این پیشنهادات را ذکر نموده ونتیجه بررسی را بیان نماید.

 

ماده نوزده:

۱. شورای عالی متشکل از هفت هموند می باشد که توسط هموندان مجمع عمومی برای یک دوره ی دو ساله برگزیده می شوند. در صورت هفت تا منهای سه، هموندان شورای عالی می توانند تا سه هموند دیگر را با اکثریت آرا از میان هموندان فعال برگزینند.  

 

۲. پس از برگزیده شدن هر هموند جدید، این گزینش بایستی از طریق تارنمای رسمی شورای ملی ایران به آگاهی همگان رسانده شود.

 

۳. هموندان شورای عالی همزمان می بایست دست کم عضو یکی از کمیسیون های شورای ملی ایران باشند.

 

۴. هیچ محدودیتی در باره شمار دوره ها وجود ندارد.

 

ماده بیست:

۱. در صورتی که شورای عالی، نارسایی را در دفتر سیاسی ملاحظه نماید، می تواند از هموند یا هموندان به صورت کتبی پرسش مطرح نماید و یا آن هموند/هموندان را به نشست شورای عالی احضار نماید.

 

۲. در صورت عدم پاسخگویی کتبی یا عدم حضور در نشست شورای عالی ظرف مدت سه هفته، شورای عالی می توانند نسبت به جایگزین نمودن هموند/هموندان خاطی از میان هموندان فعال اقدام نماید.

 

_________________

 

پیشنهاد آقای فروزنده:

بخش ۵  ماده هیجده  خط اول ( شورای عالی بر فعالیت های دفتر سیاسی نظارت  می کند  ,  و  همچنین از همخوانی عماکرد 
 
۳-       .  خط هفتم از همین ماده نوشته   ( و بر حسب شرایط )   حذ ف شود 
 
۴- . (  خط دوازده از همین ماده   و نتیجه برسی را با ارائیه دلیل  بیان نماید   (   در موارد سری ارائه دلیل احتیاج ندارد  
 
۵-   ماده نوزده  خط هفتم و هشتم   ( هموندان شورای عالی همزمان می توانند داوطلبلنه عضو یکی از کمیسیون های شورای ملی ایران    
. ( باشند  
 

 

دیدگاهتان را بنویسید