Uncategorized

بخش شش

بخش ششم

کمیسیون ها

ماده بیست و یک:

۱. شورای ملی ایران دارای هشت کمیسیون می باشد ولی دفتر سیاسی بر مبنای نیاز می تواند، کمیسیون های دیگر را نیز تشکیل بدهد. این هشت کمیسیون عبارتند از:

  • کمیسیون کنش های خشونت پرهیز
  • کمیسیون آشتی ملی
  • کمیسیون حقوق بشر
  • کمیسیون فرهنگ و زیست بوم
  • کمیسیون روابط بین الملل
  • کمیسیون گذار
  • کمیسیون پژوهش،
  • کمیسیون رایزنی

 

۲. کمیسیون ها بازوهای اجرایی وزیر نظارت دفتر سیاسی هستند وتصمیمات آن را اجرا می نمایند.

۳. کمیسیون ها می توانند طرح های پیشنهادی خود را به دفتر سیاسی ارائه دهند.

۴. هر کمیسیون دارای یک مسوول منتخب دفتر سیاسی می باشد.

ماده بیست و دو:

۱. هموندان هر کمیسیون با تایید مسوول کمیسیون و با توجه به شرایط هموندی (ماده۵) به فعالیت در آن کمیسیون می پردازند.

۲. هر کسی نمی تواند همزمان هموند بیش از دو کمیسیون باشد.

۳. شرایط عضویت در کمیسیون ها بشرح زیر می باشد:

 

الف) محدودیت سنی ۱۸ تا ۷۵

ب)    همکاری مداوم

 

ماده بیست و سه:

۱. دفتر سیاسی می تواند کمیسیون های سری تشکیل دهد.

۲. هموندان دفتر سیاسی موظف به محرمانه نگاه داشتن هویت هموندان کمیسیون های سری و ماموریت آنها می باشند.

۳. در صورت افشای هر گونه اطلاعات محرمانه، دفتر سیاسی باید موضوع را به هیات داوران ارجاع دهند تا درباره پیگرد قانونی آن اقدام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید