اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران درباره استفاده نظامی از خاک ایران توسط بیگانگان

دانلود در قالب پی دی اف

بیانیه شورای ملی ایران استفاده نظامی از خاک ایران توسط بیگانگان-page-0

بیانیه شورای ملی ایران استفاده نظامی از خاک ایران توسط بیگانگان-page-1

۱۰ شهریور ۱۳۹۵

بیانیه شورای ملی ایران

«جمهوری اسلامی، برای بقای خود، به کشتار ایرانیان و سر سپردگی به بیگنانگان متوسل شده است»

ملت بزرگوار ایران،

با توجه به شرایط بسیار حساس و هراس انگیز کنونی کشورمان، شورای ملی ایران یادآور می شود که هرچند حکومت جمهوری اسلامی در طی چهاردهه گذشته برای حفظ مصلحت و بقای نظام خود به هر جنایتی در حق ملت و کشور ایران متوسل شده است،  لیکن عمر این نظام با توجه به قدرت گرفتن آلترناتیو دمکراتیک و گیتی گرا رو به پایان است.

به همین سبب حاکمان کنونی هراسان از سست بنیانی نظام خود به هر وسیله ای دست می آویزند؛ از یک سو جان و روان و ثروت مردم ایران را به مخاطره انداخته اند. از سوی دیگر آسمان و خاک و آب کشورمان را به حراج بیگانگان گذاشته اند؛ و برای تامین امنیت خود، به روسیه اجازه استفاده نظامی از خاک و آسمان ایران را می دهند و استقلال کشور ایران را به خطر می اندازند.

یادآور می شویم که هفتاد سال پیش در دوران پهلوی دوم، سردمداران وطن دوست و ملی گرا از جمله قوام السلطنه، موفق به بیرون راندن نیروهای بیگانه اتحاد جماهیر شوروی از خاک پرگهر ایران شدند.

شورای ملی ایران اقدام حکومت جمهوری اسلامی برای خدشه وارد کردن به تمامیت ارضی ایران، و واگذاری پایگاه نظامی شاهرخی (نوژه) به دولت بیگانه را شدیدا محکوم می نماید.

با توجه به عدم شفافیت، انتشار خبرهای ضد ونقیض از سوی سران حکومتی، شورای ملی ایران این اقدام را به مثابه وطن فروشی ارزیابی می کند.

دهشتناک آنکه امروز هدف جمهوری اسلامی از واگذاری پایگاه هوایی شاهرخی به نیروهای نظامی روسیه بمباران مردم ستمدیده سوریه است. بی تردید، سران جمهوری اسلامی به خیانت به خاک و ملت ایران متهم هستند و سهم بزرگی در جنایات علیه بشریت در برابر کشتار مردم سوریه دارند.

افزون براین، خیل عظیم اعدام و کشتار ایرانیان توسط قوه قضاییه رژیم که سمبل بی عدالتی و فساد است، نشان می دهد که چگونه این حکومت غیر مردمی از فروپاشی خود بیمناک است، و چگونه برای ایجاد ترس و وحشت، ایرانیان را به جوخه مرگ می کشاند.

در این برهه حساس تاریخ کشورمان، و از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی خاک کشورمان را به حراج گذاشته، و از طرفی کمر به قتل شهروندان ایران بسته است، شورای ملی ایران خواستار همبستگی هر چه بیشتر ایرانیان آزادی خواه برای گذر از این حکومت تمامیت خواه است.

پاینده ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد