اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت سوم

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت سوم
کارشناسان برنامه:
بانوان: مریم موذن زاده فعال حقوق زنان / نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی / بانو تونیا ولی اوغلی فعال حقوق زنان/
بانو هنگامه افشار فعال حقوق زنان
آقایان: حسین رئیسی -حقوقدان / دکتر فرخ دیلمی روانشناس و مشاور کمیسیون گذار شورای ملی ایران / دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت سوم from افق ایران on Vimeo.