اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت دوم

کارشناسان برنامه
بانوان
مریم موذن زاده فعال حقوق زنان
نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی
آقای حسین رئیسی -حقوقدان

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه روز جهانی زن – قسمت دوم from افق ایران on Vimeo.