اخرین مطالب گفتگو

مصاحبه رضا پیرزاده در برنامه زمان انتخاب-موضوع: افق بلند مدت و کوتاه مدت ایران

زمان انتخاب، برنامه بیست و دوم، موضوع:افق آینده ایران در کوتاه و بلند مدت
مهمان ها:
رضا پیر زاده – عضو دفتر سیاسی شورای ملی
نیما راشدان – تحلیلگر سیاسی

زمان انتخاب – افق آینده ایران در کوتاه و بلند مدت 05-02-2015 from افق ایران on Vimeo.