هموندان دفتر سیاسی

دفتر مرکزی در پاریس

بر طبق اساسنامه، دفتر مرکزی شورای ملی ایران در شهر پاریس قرار دارد. شورای ملی ایران، طبق قانون ۱۹۰۱ فرانسه به ثبت رسیده است و شماره ثبت آن به قرار زیر است

Récépissé de Déclaration de Création
W922007403

شایان یادآوری است که شورای ملی ایران، کمیته های محلی در کشورهای مختلف دنیا دارد که زیر نظر دفتر سیاسی شورای ملی ایران، فعالیت می کنند

www.facebook.com/ShorayeMeliIran

https://twitter.com/ShorayeMeliIran

تلفن دفتر مرکزی

+۳۳۹۸۳۸۴۲۲۰۱۱

ایمیل دبیرخانه

contact@irannc.org

آدرس پستی
Conseil National Iranien pour le Elections Libres
۱۱۵, rue Saint-Dominique
۷۵۰۰۷ Paris
France

10294293_706850962709691_7672366989813698949_n