بیانیه ها

گرامیداشت جنبش مشروطه ایران

شورای ملی ایران، جنبش مشروطیت ایران را یکی از فرخنده ترین رخدادهای تاریخ ایران می داند.


دستاورد جنبش مشروطه، پیروزی مردم بر استبداد، و واگذاری حاکمیت به شهروندان جامعه بوده است. رخداد نیکویی که پایه گذار ایران نوین شد و مایه مباهات تمامی ایرانیان است. 
شهروندان ایران، به عنوان صاحبان یکی از قدیمی ترین فرهنگ های بشری، پیش از بسیاری از کشورهای دنیا، پا به دنیای مدرن گذاشته، و به مقابله با حکومت استبدادی برخواستند. 

در این جنبش، زنان ایران به مانند همیشه حضور فعالی داشتند، و یکی از قهرمانان این جنبش و تاریخ معاصر ایران، سردار بی بی مریم بختیاری، به نمایندگی از بانوان ایرانی، پا به میدان گذارد تا باعث سرافرازی کشور و ملت شود. 

جنبش مشروطیت، پایه گذار جنبش های آزادی خواهی مردم ایران بوده و تاثیر بسزایی در روند دمکراسی داشته است، و حرکتهای آزادی خواهی مردم ایران، در امتداد این رخداد مهم، پر توان و پر قدرت، با هدف سعادت، آزادی و رفاه مردم ایران، همچنان ادامه دارد. 

شورای ملی ایران ضمن گرامیداشت سالروز جنبش مشروطیت، تا رسیدن به اهداف این جنبش، یعنی واگذاری حق حاکمیت به شهروندان ایرانی، که همانا از مسیر برگزاری انتخابات آزاد میسر میگردد، به تلاش خود ادامه خواهد داد.