اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

به کارزار «چه کسانی تهدید واقعی هستند؟ » بپیوندید

[rev_slider #WhoIstheRealThreat]

#WhoIsTheRealThreat 

به کارزار «چه کسانی تهدید واقعی هستند؟ » بپیوندید

در طی مذاکرات گروه ۵+۱ با جمهوری اسلامی و درگیری های لفظی نمایندکان این نظام، هشتک زیر در فضای مجازی از سوی آنها همه جا منتشر شده است

#هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید

جمهوری اسلامی همواره برای منافع نظام خود از ملت ایران همیشه سوءاستفاده کرده است. در اینجا برای تحمیل خواسته های خود در توافقی که نمی تواند برمبنای منافع ملی ما باشد، خود را با ملت ایران در یک رده می گذارد و از نام بزرگ ملت ایران استفاده سیاسی می کند. برهمین اساس، شورای ملی ایران، از شما درخواست می کند تا پوسترهای زیر که نمایانگر جنایات این رژیم برای ملت ایران است را با هشتک #WhoIsTheRealThreat  منتشر کنیم. تا باردیگر به همگان یادآور شویم:

۱. چه کسی تهدید واقعی است؟ ۲. حکومت ایران و ملت ایران یکی نیستند
پاینده ایران شورای ملی ایران

#WhoIstheRealThreat

Join the ‘Who Is the Real Threat campaign’?

During the 5+1Nuclear talks, representatives of the Islamic Republic of Iran published numerous messages on Twitter, Facebook and on other virtual platforms under the hashtag #NeverThreatenAnIranian which solely reflect the regime’s perspective for its long term survival. 

The theocratic regime of Iran lacks the political legitimacy and does not represent the interests of the people of Iran. 

The Iran Nation Council seeks your support for publishing and sharing images of gruesome murders, mass killings, prisoners and victims of the theocratic regime of Iran under the hashtag #WhoIsTheRealThreat to remind everyone who the real victims are and that the theocratic regime of Iran does not represent the people’s interests.

Long Live Iran

Iran National Council

پیوند به صفحه ویژه فیسبوک شورای ملی ایران برای این کارزار


NeverThreatenAnIranian#1

NeverThreatenAnIranian#2

NeverThreatenAnIranian#3

NeverThreatenAnIranian#4

NeverThreatenAnIranian#5