صفحه شخصی هموندان شورای عالی

نقش شورای عالی

شورای عالی بر فعالیت های دفتر سیاسی و هموندان دفتر سیاسی نظارت می کند. این نظارت برای بدست آوردن اطمینان در راستای تصمیمات سیاسی و فعالیت ها و عملکرد های آن نهاد بر پایه رهنمون ها و تصمیمات کلیّ تعیین شده می باشد. در صورت پیش آمدن نارسایی در دفتر سیاسی، شورای عالی می تواند هموند و یا هموندان خاطی دفتر سیاسی را در صورت عدم پاسخگویی کتبی و یا حضوریپس از سه بار از میان هموندان فعال شورای ملی ایران جایگزین کند .

دیدگاهتان را بنویسید