اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: چشم انداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن توافق اخیر

موضوع : چشم انداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن
توافق اتمی ،مشکلات و واقعیتها

کارشناس برنامه : دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان -استاد دانشگاه در نيويورك

تاريخ پخش ١٦ نوامبر ٢٠١٥
بی شک اقتصاد و معیشت مردمان یک جامعه ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.در یک  حکومت سالم و پویا اقتصاد نیز از این امر طبیعت نموده و رفاه را برای آحاد افراد آن جامعه فراهم می آورد.امری که در ایران امروز به مدت سی وهفت سال است که حلقه مفقوده است .حاکمان اسلامی از روز اول به قدرت رسیدن با سیاستهای ضد بشری خویش جنگ و خون و فقر را به ارمغان آوردند .سیاستهای غلط و ایران ستیزانه رژیم به فساد گسترده در میان دولتمردان نیز آلوده گشت و امروزه از صدر تا ذیل این حکومت چنان فاسدند که جایی را نمیتوان یافت که از دستبرد مصون مانده باشد.نظامیان و مشخصا پاسداران به همراه مجموعه بنیادها و آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام و دهها موسسه و نهاد ریز ودرشت دیگر  که زیر نظر ولی فقیه هستند چنان منابع مالی را در ید قدرت خویش گرفته و به غارت مشغولند
که عملا حاصلی جز فقر و نداری برای اکثریت ایرانیان به جای نگذاشته اند ،بر طبق گزارش رویترز ثروت نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی به تنهایی بالغ بر یکصد میلیارد دلار است.ثمره این سیاستها امروزه  تنگدستی فحشاودزدی و اعتیادو کودکان کار و دهها و بلکه صدها معضل ریز و درشت اجتماعی ست که گریبان ملت را در پنجه منحوس خویش میفشارد

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: چشم انداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن توافق اخیر from افق ایران on Vimeo.