پیام ها

بیانیه شورای ملی ایران در خصوص ابطال انتخابات ایران ۲۴ خرداد ۱۳۹۲

حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، به نام انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتی را صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است. ما مردم […]

پیام ها

خودسوزی چند شهروند ایرانی

اینکه رژیم آنقدر چند شهروند ایران را آزار دهد که آنها به خودسوزی روی آورند، قلب هر انسانی را به درد می آورد. صلح، امنیت و رفاه تمامی شهروندان، مهمترین هدف حاکمیت در جوامع دمکراتیک است. یکی از مهمترین مخاطرات صلح و امنیت جامعه، رفتار دو گانه و یا غیر منصفانه، با بخشی از هموطنان […]