Uncategorized

بخش هشتم

بخش هشتم

هیات داوران

ماده بیست و پنج:

۱. هیات داوران جهت رسیدگی به تخلفات وشکایات رسیده از سوی تمامی بخش ها ویا هموندان فعال شورای ملی ایران (بر حسب شکایت رسیده) تشکیل می شود. هیات داوران متشکل از یک داور کل دائمی ودو داور متغییر بر حسب هر موضوع، توسط نهادهای زیر انتخاب می شوند:

  • داور کل: از هموندان فعال که توسط دفتر سیاسی وشورای عالی در نخستین نشست مشترک هر دوره برای یک دوره یک ساله انتخاب می شود.
  • داور دوم به نمایندگی از شورای عالی به حسب موضوع شکایت به هیات داوری برگزیده می شود،
  • داور سوم به نمایندگی از دفتر سیاسی به حسب موضوع شکایت به هیات داوری برگزیده می شود،

 

مسئولیت داور کل: جمع آوری مدارک، تهیه لایحه، رایزنی به طرفین پرونده وسایر داوران وبررسی منظم نشست های کمیسیون داوران.

 

۲. هموند منتخب شورای عالی ویا دفتر سیاسی می بایست هموند فعال شورای ملی ایران باشند، ومی توانند از اعضای همان نهاد انتخاب کننده باشند.

 

۳. هیات داوران، تنها در صورت ارجاع یک پرونده توسط دفتر سیاسی ویا شورای عالی تشکیل خواهد شد. همکاری همه نهادهای شورا با این هیات، الزامی می باشد.

تبصره: کمیسیون ها، کمیته های محلی ومرکز اداری تنها می توانند از طریق دفتر سیاسی، موضوعی را برای رسیدگی به هیات داوران ارجاع دهند.

 

۴. هیات داوران نمی تواند موضوعی را به خود ارجاع دهد.

 

۵. چنانچه یکی از اعضای دفتر سیاسی ویا شورای عالی در یک پرونده، خواهان ویا خوانده باشد، آنگاه آن هموند دفتر سیاسی یا شورای عالی، حق نامزدی (در آن موضوع خاص) برای هیات داوری را از دست خواهد داد؛ وهمچنین حق رای دادن برای انتخاب اعضای هیات داوران را نیز نخواهد داشت.  شایان به یادآوری است که اگر نیمی از اعضای دفتر سیاسی یا شورای عالی، جزو خواهان یا خوانده باشند، آنگاه آن ارگان نمی تواند در آن پرونده، نماینده ای برای هیات داوران انتخاب نماید، وداورکل به جای آن نهاد، نماینده انتخاب خواهد نمود.

 

۶. خواهان تا ده روز پس از مشاهده تخلف فرصت دارد تا شکایت نامه خود را به هیات داوران (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) تقدیم کند. یکی از طرفین در صورت لزوم، می تواند تقاضای پنج روز زمان اضافه برای تکمیل پرونده نماید.

۷. پس از دریافت شکایت، هیات داوران موضوع رابه شخص یا ارگان خاطی ابلاغ می کند وهشت روز فرصت می دهد تا دفاعیه خود را کتبا وبا قید مستندات، تقدیم این هیات نمایند. پس از تقدیم لایحه از سوی طرفین، هیات داوران می تواند ظرف مدت پانزده روز از طرفین شکایت دعوت نماید تا برای ارایه دلایل، (به صورت مجازی یا حضوری) حضور به هم رسانند.

 

۸. احکام هیات داوران دست کم با دو رای مثبت صادر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید