Uncategorized

بخش یک اساسنامه

بخش یکم:

کلّیات

ماده یک: 

این سازمان بر پایه قانون اوّل ژولای ۱۹۰۱ فرانسه و  قطعنامه ۱۶ آگوست ۱۹۰۱ فرانسه تحت عنوان «شورای ملّی ایران برای انتخابات آزاد» در شهر پاریس و در تاریخ ۲۷ آپریل ۲۰۱۳برابر با ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ تأسیس گشته است.

 

ماده دو:

هدف محوری «شورای ملی ایران» با پایبندی به منشور هفده گانه خود در راستای پشتیبانی از مبارزات مردم برای برقر اری «حکومت دمکراتیک، گیتی گرا مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر  در ایران» است. این مهم با ایجاد شرایط لازم و کافی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم، جهت تشکیل مجلس موسسان از نمایندگان مردم ایران برای تدوین قانون اساسی نوین خواهد بود.

انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به تعریف شورای ملی ایران، مطابق با معیارهای  جهانی (همچون ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ١۵۴ نشست شورای بین المجالس)،  با نظارت سازمان ملل متحد می باشد.

ماده سه:

۱. ستاد مرکزی شورای ملی ایران در پاریس، فرانسه واقع شده است.

۲. ستاد می تواند بنا برپیشنهاد دفتر سیاسی و پس از بدست آوردن اکثریت آرای شورای عالی به شهر یا کشور دیگری منتقل شود.

 

ماده چهار: 

۱. شورای ملّی ایران متشکل است از :

الف) هموندان فعال، که دریکی از بخش های شورای ملی ایران شامل شورای عالی، دفتر سیاسی و زیر مجموعه های آن (مرکز اداری، کمیسیون ها، کمیته های محلی، و اتاق مشاورین)، تا زمان برگزاری مجمع عمومی پیش رو فعال بوده، و در پرداخت حق عضویت به روز هستند.

تبصره: دفتر سیاسی می تواند در صورت لزوم افرادی را به هموندی فعال در شورای ملی ایران برگزیند.

ب) هموندان ساده، که به منشور شورای ملّی ایران باور دارندو در پرداخت حق عضویت به روز هستند.

ج) هموندان نیکوکار، که از فعالیت های شورای ملّی ایران پشتیبانی مالی می نمایند.

تبصره: هموندان نیکوکار می تواند شهروندان ایرانی و یا همچنین غیرایرانی باشد.

۲. مسوولین هر کمیته، بخش یا کمیسیون، می توانند پیشنهاد تعلیق  هموند یا هموندان در کمیته محلی منطقه خود را به دفتر سیاسی ارایه نمایند، و دفتر سیاسی پس از رایزنی، در مورد قبول یا رد پیشنهاد، تصمیم خواهد گرفت.

 

ماده پنج: 

۱. شرایط هموندی (هموند ساده) در شورای ملّی ایران عبارتند از :

الف)ایرانی بودن ( به واسطه داشتن تابعیت ایرانی و یا اصالت ایرانی یکی از والدین)

ب) امضا و باور به منشور شورای ملّی ایران

ج) تعهد کتبی مبنی بر رعایت اساسنامه تصویب شده  حاضر و آیین نامه (درج شده در فرم درخواست)

د) به روز بودن حق عضویت

۲. افزون بر شرایط بالا برای تبدیل شدن به (هموند فعال) در شورای ملی ایران، شرایط زیر نیز لازم اند:

الف) تایید مسوول ارگان مربوطه پس از اتمام روند عضویت موقت، و موافقت دفتر سیاسی؛

ب) ارائه کارت شناسایی (شناسنامه، گواهینامه رانندگی، ویا گذرنامه)

ج) تعهد شخصی وکتبی مبنی بر نداشتن هیچ گونه سؤپیشینه ونداشتن محکومیت کیفری در دادگاه. محکومیت در دادگاه های جمهوری اسلامی از این امر مستثنی می باشند.

۳. هموند فعال شورای ملی با پایبندی به مفاد منشور شورای ملی ایران فعالیت می کند. دیدگاه ها وایده های حزبی، سازمانی ویا گروهی نمی توانند در تصمیم گیری ها وفعالیت های شورا دخیل باشد.

۴. هموند فعال در شورای ملی ایران موظف به احترام ورعایت شرایط سیاسی واجتماعی این نهاد در سطح ملی وجهانی می باشد. برهمین اساس، هر هموند فعال «شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد» موظف است که فعالیت ها وپروژه های جانبی خود برعلیه جمهوری اسلامی که به صورت مستقل دنبال می کند را رسما به اطلاع دبیرخانه ودفتر سیاسی برساند.

ماده شش: 

از دست دادن هموندی شورای ملی ایران، با یکی از عللی که در پی می آید صورت می گیرد:

الف) کناره گیری،

ب) مرگ،

ج) برکناری از هموندی بنا بر تصمیم هیات داوران پس از درخواست نصف بعلاوه یک هموندان شورای عالی یا  نصف بعلاوه یک از  هموندان  دفتر سیاسی؛  به دلیل رعایت نکردن مفاد این اساسنامه و یا آیین نامه های اجرایی و داخلی و یا سوگندنامه، و پروتکل های شورای ملی ایران و یا اهداف شورای ملّی ایران.

 

ماده هفت:

۱. منابع مالی شورای ملی ایران عبارتند از :

 

الف) حق عضویت هموندان

ب) کمک های اهدایی  اشخاص حقیقی و حقوقی (با رعایت موازین  قانونی و مالیاتی مبنی بر اعلام مبالغ).

 

۲. حسابرسی  سالانه شورای ملی ایران شامل گزارش حساب سود و زیان، ترازنامه و پیوست های آن،  بر پایه مفاد قانون ۱۶ فوریه ۱۹۹۹ فرانسه بر اساس اصول حسابرسی به حساب های سالانه بنیادها و سازمان ها می باشد.

 

۳. مبلغ حق عضویت اعضای منفرد شصت یورو است، برای خانواده ها هشتاد یورو، و افراد پناهجو، دانشجو یا بازنشسته می توانند از تخفیف بهره مند شده و حق عضویت آنها ده یورو باشد.

 

تبصره یک: دفتر سیاسی مجاز است مبلغ حق عضویت را تغییر دهد.

تبصره دو: هر هموند می تواند حق عضویت هموند یا هموندان دیگر را بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید