اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا
با حضور آقای رضا پیرزاده، و دکتر ایرایی، هموندان شورای ملی ایران

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه from افق ایران on Vimeo.