گفتگو

رسانه افق ایران، برنامه شورای ملی ایران: شکست مذاکرات و نابودی منافع ملی ایران

مهمان این برنامه، آقای رضا پیرزاده، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران، کارشناس ارشد علوم اقتصادی.