گفتگو

رسانه افق ایران، برنامه شورای ملی ایران، با حضور نازیلا گلستان

رسانه افق ایران، برنامه شورای ملی ایران/ مهمان: نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران
موضوع :گردش اطلاعات آزاد

رسانه افق ایران، برنامه شورای ملی ایران، با حضور نازیلا گلستان from افق ایران on Vimeo.