اخرین مطالب نامه ها

اعتصاب غذا را بشکنید: درخواست از آقای کاظمینی بروجردی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

اعتصاب غذا را بشکنید؛

درخواست از آقای کاظمینی بروجردی برای پایان دادن به اعتصاب غذا:

آقای کاظمینی بروجردی در ترویج سکولاریزم ( جدائی دین از حکومت)، و آزادی‌های اولیه از دست رفته، بی‌ عدالتی، فساد، جنایات جمهوری اسلامی سال هاست در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرار گرفته و در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند، در حالیکه به دلیل بیماریهای مختلف  و عدم دسترسی‌ به دارو، تقریبا بینایی خود را از دست داده و از پارکینسون و بیماری های قلبی ،کلیوی و تنفسی  رنج می برند.

آقای بروجردی  از تاریخ اول نوامبر دوهزار و چهارده، به خاطر همدردی با مردم که به علت سرکوب تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر زیر فشار حکومت دینی هستند،  تصمیم به اعتصاب غذا گرفتندگرفته و در چنین شرایطی ، اعتصاب غذا،  نامبرده را به پیشگاه مرگ نزدیک می‌کند که باعث خوشحالی رژیم خواهد بود . چون زنده ماندن آقای بروجردی برای ادامه مبارزات علیه جمهوری اسلامی به عنوان یک رهبر دینی و مبارزاتی حائز  اهمیت بسیاراست و وجود ایشان موجب دلگرمی‌ برای همهٔ گروه‌های اپوزیسیون است.

بنابر این از آقای بروجردی مصرانه درخواست میشود هرچه زودتر به اعتصاب   غذای خود خاتمه دهند

دفتر سیاسی شورای ملی ایران