نامه ها

نامه شورای ملی ایران به مردم ایران

به نام ایران

مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران

پیامدسی و چهارسال عملکرد نادرست و سوء مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی در اداره امـور مختلف کشور و سیاستهای  تنش آفرین و ضد منافع ملی در عرصهخارجی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به آستانه نابودی کشانده و کشورمانرا در منجلاب فقر و فلاکت و انزوایبین المللی فرو برده است.

تمرکزقدرت در دست یک نفر به نام ولی فقیه و خودکامگی و خود محوری او و سپردن امور کشوربه دست غارتگران و تبهکاران، کشورمان را در خطرناکترین برهه از تاریخ خود رساندهاست، تاجایی که حتی وفاداران به آرمان های انقلاب اسلامی نیز به صف ناراضیان ومنتقدان پیوسته اند.

جمهوری اسلامی با سوء استفاده از ثروت های ملی مردم ایران، آزادی های بدیهی انسانی را از شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور سلب نموده و با اعمال سیاست های جنون آمیز و طالبانی در داخل و  اعمال تروریسم در منطقه و جهان ثمری به جزویرانی و خطر فروپاشی برای کشورمان نخواهد داشت.  تنها راه برون رفت ازاین بحران خانمانسوز، برقراری حاکمیت مردم برای حفظ یکپارچگی سرزمینمان و دستیابی به آزادی،استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی مردم ایران است.

حکومت جمهوری اسلامی کاملا در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بینالمجالس:

·      در روند ناسالم انتخاباتیو در فضای رعب و وحشت « حق انتخاب  آزاد» رااز شهروندان ایرانی سلب نموده است،

·      شورای نگهبان ولایت فقیه«حق انتخاب شدن» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،

·      درخارج از چارچوب مبانی شریعت «حق آزادی بیان و عقیده» را از هرشهروند ایرانی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و از هر حزب و تشکلی سلب نموده است،

·      در مقابل هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتیمغایر با یک جناح خاص سیاسی ایستاده و «حق تشکیل احزاب» مختلف را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،

·      همه وسایل ارتباط جمعی تحت فرمان ولی فقیه می باشد که «حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی» در شرایط برابر را از همگان سلب نموده است.

حکومت جمهوری اسلامی در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بینالمجالس (نقش حکومت):

·       امنیت جانی و مالی و حرمت فردی شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته و با سرکوب و اعمال خشونت،زندانی نمودن، شکنجه و اعدام معترضین، «آزادی» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.

·       امکان «نظارت و بازبینی» بیطرفانه بر روند انتخاباتی را از نهادهای مردمی و غیردولتی سلب نموده ووکلا و مدافعان انتخابات آزاد را سرکوب و زندانی نموده است،

·       با جانبداری از یک جناح خاص سیاسی و با دخالت و تحریک و با کتمان حقیقت و خیانتدر امانت در همه مراحل انتخابات از گرفتن و شمارش آرا تا اعلام نتیجه آرا، «عدالت» را ازشهروندان ایرانی سلب نموده است.

نظر به موارد فوق، جمهوری اسلامیناقض همه اصول و معیارهای بین المللی برگزاری یک انتخابات آزاد است و از آنجایی که کنشگران و مدافعان حقوق بشر از انتخابات آزاد در حصر (خانه نشینی و انزوا)، زندان و یا تبعید بسر می برند و برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در چارچوب قانون اساسی این نظام غیرممکن است، شورای ملی ایرانقاطعانه هرنوع انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را باطل می داند وخواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه برای تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایرانبا موازین جهانی تحت نظارت سازمان های بیطرف ملی و بین المللی می باشد.

پاینده ایران

دفترسیاسی شورای ملی ایران

—————————————

هفته انتخابات آزاد

۱۷ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۲

اکنون در این بزنگاه تاریخی بر یکایک ماست تا تاریخ ساز ایران فردا باشیم وبرای رسیدن به حکومتی مردمی بر پایه اصول حقوق بشر و آزادگی دست در دست هم، خواست مشترکمان، «حق انتخاب آزاد» رادر مسیر آشتی ملی برای رسیدن به آزادی، امنیت و رفاه برای هر ایرانی به گوش جهانیان برسانیم.

در شرایطی که جمهوری اسلامی حق مسلم ما مردم ایران، یعنی حقانتخاب شدن و انتخاب کردن را سلب نموده است، رای راستین خود را بر روی کاغذ سفیدبه سازمان ها و نهادهای بین المللی و هرآنجا که می توانیم ارسال می نماییم تا ایرانیانو جهانیان بدانند که صندوق های دروغین ولایت فقیه یک فریب است و می بایست برایهمیشه برچیده شود.

با ارسال پیام «رأی من، انتخابات آزاد» بر روی کاغذسفید، به هر آنجا که می توانیم از دفتر سازمان ملل متحد در تهران تا دیگر سفارتخانههای کشورهای دیگر در ایران، فریاد آزادی خواهانه خود را به گوش جهانیان برسانیم.

v  آدرس و مشخصات خود را به هیچ روی بر روی پاکت نامهننویسید

v  پاکت نامه حاوی رای خود «رای من: انتخابات آزاد» راتنها با گذاشتن آدرس نهاد مربوطه (پیوست) ارسال نمایید

مامردم ایران محکوم در تبعید با هم میهنان درون کشور عزیزمان همراه می شویم و باارسال پیام های الکترونیکی به سازمان های بین المللی بی طرف (سازمان ملل، شورایبین المجالس و سازمان عفو بین الملل) فریاد آزادیخواهی ملت ایران را به گوش جهانیان می رسانیم.

۲۴ خرداد ۱۳۹۲

حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، به نام انتخابات ریاست جمهوری و انتخاباتشوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتیرا صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است.

مامردم آزادیخواه ایران به جای رفتن به پای صندوق های رای جمهوری اسلامی که آغشته بهخون آزادیخواهان ایرانی است، ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ بر مزار جانباختگان راه آزادی بامادران و پدران داغدیده همراه می شویم و یک شاخه گل بر مزار عزیزان از دست رفته مینهیم و یاد آنها را گرامی می داریم.

۲۲۸۷۳۳۹۵

 

unic.tehran@unic.org

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸ کدپستی: ۱۹۴۸۷

صندوق پستی: ۴۵۵۷ـ۱۵۷۸۵

دفتر سازمان ملل متحد

۳۹۹۹۱۸۹۰

info@teheran.diplo.de

تهران، خیابان فردوسی، شماره ۳۲۰-ـ ۳۲۴ کدپستی: ۱۱۳۶۵

صندوق پستی: ۱۷۹ـ۱۱۳۶۵

سفارت آلمان

۲۲۵۶۸۰۱۷

۲۲۵۶۸۰۱۸

Emb.Teheran@maec.es

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، شماره ۱۰

سفارت اسپانیا

۸۸۷۲۰۴۸۴

۸۸۷۲۰۴۹۰

segreteria.teheran@esteri.it

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۶ـ۶۸، کدپستی: ۱۱۳۴۸۳۴۸۱۴

صندوق پستی: ۴۸۶۳ـ۴۸۱۳

سفارت استرالیا

۶۶۷۲۶۹۶۱

segreteria.teheran@esteri.it

تهران، انتهای جردن، کوچه مهیار، شماره ۱۱

سفارت ایتالیا

۲۲۰۴۴۶۰۸

tehran@diplobel.fed.be

تهران، ولی عصر، خیابان فیاضی (فرشته)، شماره ۱۵۵، کدپستی:  ۱۹۶۴۹۳۵۴۵۱

صندوق پستی: ۱۱۵ـ۱۱۳۶۵

سفارت بلژیک

۲۲۸۰۲۰۷۹

tehran@embassy.mzv.cz

تهران، لواسانی (فرمانیه)، بالاتر از دیباجی شمالی، شماره ۵۶

سفارت جمهوری چک

۲۲۶۴۰۰۰۷

thramb@um.dk

تهران، شریعتی، پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰، کدپستی: ۱۹۱۴۸۶۱۱۴۴

سفارت دانمارک

۸۸۷۱۳۵۱۵

jap.embassy.consular@th.mofa.go.jp

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، نبش خیابان پنجم، سفارت ژاپن

صندوق پستی: ۸۱۴ـ۱۱۳۶۵

سفارت ژاپن

۲۲۲۹۶۴۵۱

۲۲۲۸۶۰۲۱

ambassaden.teheran@
gov.se

تهران، لواسانی شمالی، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷،

صندوق پستی: ۴۵۸ـ۱۹۵۷۵

سفارت سوئد

۲۲۵۸۰۴۳۲

 tie.vertretung@eda.admin.ch

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نبش کوچه پایدارفرد (امیرابراهیمی)، شماره ۳۹

سفارت سوییس

۶۴۰۹۴۰۹۳

۶۴۰۹۴۰۹۲

contact@ambafrance-ir.org

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۴

منطقه پستی: ۱۱۳۴۸

سفارت فرانسه

۲۲۲۳۶۲۳۰

۲۲۲۱۵۸۲۲

sanomat.teh@formin.fi

تهران، شریعتی، خیابان میرزاپور، خیابان حدادیان، شماره ۲، کد پستی: ۱۹۳۳۶

صندوق پستی: ۱۷۳۳ـ۱۹۳۹۵

سفارت فنلاند

۸۸۷۸۸۷۷۴

teheran.amb.sekretariat@msz.gov.pl

تهران، اتوبان آفریقا، خیابان پیروز، شماره ۳ـ۱،

۱۷۴ـ۱۹

سفارت لهستان

۲۲۲۹۲۷۷۶

emb.tehran@mfa.no

تهران، لواسانی (فرمانیه)، نبش خیابان سلمانپور (سنبل)، کدپستی: ۱۹۵۳۶۹۴۴۸۳

سفارت نروژ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ban Ki-Moon

ecu@un.org

Secretary General Ban Ki-moon
United Nations
New York, NY 10017 USA

۰۰۱۲۱۲-۹۶۳-۷۰۵۵

 

Abdolvahed Radi

postbox@ipu.org

Inter-Parliamentary Union

۵, chemin du Pommier

Case postale 330

CH-1218 Le Grand-Saconnex / Geneva Switzerland

۰۰ ۴۱ ۲۲ ۹۱۹ ۴۱ ۶۰