گفتگو

گزارش نشست ریاست شورای ملی با کمیسیون روابط بین الملل مجلس ملی فرانسه‎

گردهمایی باشکوه پاسارگاد پیام ویژه «صلح دوستی» ملت ایران را به جهانیان رساند. این در حالی است که نهادهای دولتی هیچ امکاناتی را برای این روز بزرگ تدارک ندیده بودند…