بیانیه ها

گرامیداشت جنبش مشروطه ایران

شورای ملی ایران، جنبش مشروطیت ایران را یکی از فرخنده ترین رخدادهای تاریخ ایران می داند. دستاورد جنبش مشروطه، پیروزی مردم بر استبداد، و واگذاری حاکمیت به شهروندان جامعه بوده است. رخداد نیکویی که پایه گذار ایران نوین شد و مایه مباهات تمامی ایرانیان است.  شهروندان ایران، به عنوان صاحبان یکی از قدیمی ترین فرهنگ […]