اخرین مطالب بیانیه ها

جمهوری اسلامی اژد های هفت سر فساد

سوم تیرماه بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۸   شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد براین باور است که تنها راه برای دستیابی به اقتصاد سالم و پویا ایجاد بستری شفاف با گردش آزاد اطلاعات است. زیستگاهی پاک که همه شهروندان ایرانی بتوانند با رفاه و امکانات اجتماعی برابر درکنار یکدیگر زندگی کنند. بدون شک، برای […]