کمیته موقت

بیانیه هشت فرودین کمیته موقت

بیانیه ۸فروردین ۱۳۹۲ ۸فروردین ۱۳۹۲ ۲۸ مارس ۲۰۱۳ هم میهنان گرامی، کمیته موقت هماهنگی متشکل از گروه ها و نیروهای گوناگون سیاسی ـ مدنی داوطلب، به تدریج و به مرور زمان، بمنظور تشکیل«شورای ملی ایران» و با عنوان بدیلی دمکراتیک، فراحزبی و فراجناحی، در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی، شکل گرفت. به همین منظور، اعضای کمیته […]