گفتگو

مصاحبه سخنگوی شورای ملی ایران با کریستیان ملار و سیلویان بلتران

گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، سخنگوی شورای ملی ایران ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ – ۷هفتم فوریه ۲۰۱۴ مجریان: کریستیان ملار و سیلویان بلتران ساعت ۲۲:۳۰ شب به وقت ایران ۲۰:۰۰ شب به وقت اروپای مرکزی موضوع : ایران فردا شهر ویشی