اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی -برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها

کارزار آرمان های ملی -برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها کارشناسان برنامه بانو فریبا داوودی مهاجر- فعال حقوق زنان وروزنامه نگار دکتر فرخ دیلمی مشاور کمیسیون گذار شورای ملی ایران …………. نقض سازمان یافته حقوق زنان ایران، و قوانینی که بر سرکوب زنان ایران تاکید می ورزد، باعث شده تا زنان ایران […]