هموندان دفتر سیاسی

دفتر مرکزی در پاریس

بر طبق اساسنامه، دفتر مرکزی شورای ملی ایران در شهر پاریس قرار دارد. شورای ملی ایران، طبق قانون ۱۹۰۱ فرانسه به ثبت رسیده است و شماره ثبت آن به قرار زیر است Récépissé de Déclaration de Création W922007403 شایان یادآوری است که شورای ملی ایران، کمیته های محلی در کشورهای مختلف دنیا دارد که زیر […]