گفتگو

برنامه شورای ملی ایران – حمله به دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست

ویژه برنامه شورای ملی ایران – حمله به دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست ارتباط تلفنی با منوچهر یزدی ، سخگوی حزب پان ایرانیست ویژه برنامه شورای ملی ایران – حمله به دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست from افق ایران on Vimeo.