اخرین مطالب گفتگو

ویژه برنامه شورای ملی ایران: آپارتاید در ایران، با حضور دکتر دیلمی، مشاور کمیسیون گذار

ویژه برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق: آپارتاید در ایران، با حضور دکتر دیلمی، هموند شورای ملی ایران تاریخ پخش: بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ كارشناس برنامه : دكتر ديلمى از مشاوران شوراى ملى ايران ویژه برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق: آپارتاید در ایران، با حضور دکتر دیلمی، هموند شورای ملی ایران […]