انتشارات

هنر نزد ایرانیان است و بس

مازیار قویدل، مسوول کمیسیون زیست بوم و فرهنگ شورای ملی ایران “بنا بر این روشن است که پیروزی بر اذهان مردمی که در مستعمرات سابق زندگی ما کنند تا چه انداره برای قدرت های غرب اهمیت حیاتی دارد ” فیلیپ میسون“ آنچه که فیلیپ میسون کارشناس انگلیسی میگوید تنها یک رویه سکه و آن رویی است […]