هموندان دفتر سیاسی

رضا پیرزاده

رضا پیرزاده  سن ۴۴ در یک خانواده دانشگاهی بزرگ شدم. پدرم استاد دانشگاه ملی بود و پس از انقلاب خانواده ام مانند دیگر مردم ایران ناچار به تبعید شدند. از بدو رویداد فاجعه ایی که بر کشورم رخ داد و از همان آغاز سکونت در کشور فرانسه، خیلی زود در فضای مبارزاتی خانواده ام برای […]