بیانیه ها

هرگونه آموزش مذهبی به کودکان، کودک آزاری است!

هرگونه آموزش مذهبی به کودکان، کودک آزاری است! حکومت اسلامی در گاه شمار خود، هشتم اسفند ماه را “روز تربیت اسلامی” نام گذاری کرده است. حکومت اسلامی در طی سه دهه گذشته نشان داده است که “تربیت اسلامی” کودکان و نوجوانان ایران زمین تا چه اندازه برایش اهمیت دارد و به همین منظور، از یک […]